REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 27.11.2018 R.


§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest AMV Sebastian Zasiewski z marką własną Be!interactive, z siedzibą przy ul. Płocka 20, 09- 530 Gąbin (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. 
7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Beinteractive-662554794105223 (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.


§ II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”) prowadząca działalność gospodarczą.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ III. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano dwie nagrody dla dwóch osób.
2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są: 
a) I miejsce - "Pakiet na start PLUS"
b) II miejsce - "Pakiet na start" 
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Be!interactive  www.facebook.com/Beinteractive-662554794105223 
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
6. Szczegóły nagród są dostępne pod adresem https://beinteractive.com.pl/rozwiazania-na-start

§ IV. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/Beinteractive-662554794105223
2. Konkurs trwa od dnia 27 listopada 2018r do 4 stycznia 2019r godz. 24:00.

§ V. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. Wysłanie zdjęć/filmu na zadany w poście konkursowym temat.
b. Zdjęcia/film należy wysłać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
c. W razie niepowodzenia w wysłaniu zdjęć/filmu o dużym rozmiarze, zalecamy wysłanie nam ich poprzez wybraną stronę:
-https://wetransfer.com/
-https://www.wesendit.com/
następnie wygenerowany link przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3. Ilość dozwolonych zdjęć oraz długość filmu: dowolna.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/Beinteractive-662554794105223 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook pod adresem: www.facebook.com/Beinteractive-662554794105223  oraz na stronie internetowej pod adresem: www.beinteractive.com.pl/
5. Organizator dokona oceny zdjęć/ filmów i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u BE!INTERACTIVE pod adresem: www.facebook.com/Beinteractive-662554794105223 
6. Wysłanie zdjęcia/filmu przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;
e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w  V pkt, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.

 

§ VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook oraz prowadzenia działalności gopodarczej.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w puncie § V
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w punkcie § V przez Uczestników Konkursu
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w osobnym poście konkursowym na stronie www.facebook.com/Beinteractive-662554794105223 
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage - www.facebook.com/Beinteractive-662554794105223 wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy
e. nazwa firmy
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. § 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną zrealizowane do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w podpunkcie 7.
10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. 
11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
12. Warunkiem odbycia się konkursu jest minmalna ilość uczestników biorących w nim udział: 10. 
a) Konkurs ma prawo się nie odbyć, jeśli minimalna ilość uczestników biorących w nim udział będzie mniejsza niż 10.
13. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:
a) odmówi przyjęcia nagrody,
b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,
c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody, w szczególności, jeśli wygrał już nagrodę w Konkursie,
d) w razie niemożności doręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.

§ VII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook) nie ukończyli 18 lat
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ IX. ZGODA NA PUBLIKACJĘ
1. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik potwierdza, że posiada pełne prawa do publikowanych treści oraz wyraża zgodę na ich publikację do celów promocyjnych Organizatora.
2. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich, związanych z nadesłanym zgłoszeniem. W przypadku, gdy w trakcie korzystania lub rozporządzania zgłoszeniem Uczestnika przez Organizatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przeciwko Organizatorowi wystąpi jakakolwiek osoba trzecia z uzasadnionymi, udokumentowanymi roszczeniami w zakresie ww. praw, Uczestnik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich przewidzianych przepisami prawa działań mających na celu zwolnienie Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
3. Uczestnik poprzez zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z przesłanych treści bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na poszczególnych polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej. W ramach udzielonej licencji uczestnik zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych treści.

§ X. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem  www.facebook.com/Beinteractive-662554794105223  i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 27.11.2018 r.”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
6. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

§ XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2018 r. i obowiązuje do 4 stycznia 2019 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage'u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.beinteractive.com.pl/
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.beinteractive.com.pl/Wszystkie prawa zastrzeżone © Be!INTERACTIVE 2019